Oferta


Oferta firmy skierowana jest do przedsiębiorstw zajmujących się poszukiwaniem i wydobywaniem surowców mineralnych głównie w stanie płynnym i gazowym, także zaangażowanych w poszukiwanie złóż niekonwencjonalnych.
Specjalizujemy się w reinterpretacji pomiarów geofizycznych zarejestrowanych analogowo w otworach wiertniczych realizowanych w latach 1950 – 1980. Dysponujemy odpowiednią metodyką i algorytmem dla
re-kalibracji pomiarów archiwalnych.
Niezależnie od tego posiadamy bogate doświadczenie w komputerowej analizie danych pomiarowych przy wykorzystaniu interaktywnych oprogramowań petrofizycznych, geomechanicznych, analizy produkcyjnej i oceny jakości cementowania.


Oferujemy następujące usługi:

CYFROWANIE i PRZETWARZANIE

• Cyfrowanie materiału pomiarowego geofizyki wiertniczej zarejestrowanego przy użyciu aparatur analogowych,
• kalibrowanie profilowań do standardu pseudo-API.

PROJEKTOWANIE BADAŃ GEOFIZYCZNYCH W OTWORZE

NADZÓR PRAC GEOFIZYCZNYCH I KONTROLA JAKOŚCI POMIARÓW

ANALIZY O-H


• Analizy danych pomiarowych typu Open-Hole, w tym:
_____ - korelacja poziomów lito-facjalnych i stratygraficznych,
_____- określenie parametrów petrofizycznych: porowatości, zawodnienia, ______przepuszczalności oraz składu mineralnego,
_____- wyznaczanie upadu warstw,
_____- określenie parametrów geomechanicznych skały,
_____- identyfikacja rodzaju materiałów ilastych,
_____- ocena zawartości substancji organicznej (TOC) w skale i szacowanie ______zasobów gazu adsorbowanego i wolnego (TGC),
_____- wyznaczanie geometrii i trajektorii otworu,


ANALIZY C-H

• Interpretacja pomiarów CBL lub RBT i ocena jakości związania cementu z rurami i skałą
• Analiza danych pomiarowych typu Production Log:
_____- wyznaczenie profilu dystrybucji lub pochłaniania płynów złożowych
_____- monitorowanie przemieszczania się konturów ropa-woda i gaz ropa w _____strefie przyodwiertowej w trakcie eksploatacji złoża,
_____- określanie współczynników objętościowych wody, ropy i gazu
_____(Bw, Bo, Bg) oraz wykładnika gazowego Rs,
_____- określenie wydajności mediów złożowych w interwale ich dystrybucji.

EKSPERTYZY

Wydajemy Orzeczenia Geofizyczne które zawierają:
• Ocenę jakości i przydatności materiału pomiarowego do analiz;
• Ocenę stanu technicznego otworu oraz wyznaczenie geometrii i trajektorii odwiertu;
• Określenie profilu litologiczno-stratygraficznego;
• Określenie parametrów petrofizycznych zbiornika podstawowych dla szacowania zasobów złoża,
• Szacowanie zasobów złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych.

SZKOLENIA I KURSY

Szkolenia dla geologów i osób nadzorujących otworowe pomiary geofizyczne w zakresie:

• Osprzęt i procedury stosowane w geofizyce wiertniczej,
• Kontrola jakości pomiarów LQC,
• Awarie pomiarowe - przyrządy ratunkowe (fishing tools) – procedury instrumentacyjne,
• Zasady kalibracji przyrządów i procedury kalibracyjne,
• Procedury pomiarowe.

CENA: 4500,00 zł / osobę

Kursy petrofizyczne w zakresie:

• Integracja danych otworowych,
• Interpretacja litologiczno-złożowa – określanie zailenia, kompozycji mineralogicznej, porowatości, nasycenia i przepuszczalności,
• Określanie parametrów złożowych – określanie zasobów jednostkowych,
• Określanie parametrów geomechanicznych skały,
• Szacowanie zawartości substancji organicznej TOC w skale,
• Posługiwanie się interaktywnymi oprogramowaniami petrofizycznymi.

CENA: 4900,00 zł / osobę

Interpretacja pomiarów w otworze zarurowanym w zakresie:

• Interpretacja cementomierzy akustycznych,
• Interpretacja pomiarów typu Production Log:
- wyznaczanie profilu dystrybucji lub pochłaniania płynów złożowych,
_- monitorowanie przemieszczania się konturów ropa-woda i gaz-płyn w strefie przyodwiertowej w trakcie eksploatacji złoża,
_- określanie współczynników objętościowych wody, ropy i gazu (Bw, Bo, Bg) oraz wykładnika gazowego Rs,
_- określanie wydajności mediów złożowych w interwale ich dystrybucji.

CENA: 3600,00 zł / osobę